آشنایی با واحد سبدگردانی

مطابق با ماده (1) آیین‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی "سبد اختصاصی اوراق بهادار" مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس است که به تقاضای سرمایه گذار توسط "سبد گردان" بنام "سرمایه گذار" خریداری و مدیریت می‌شود .مقصود آیین‌نامه مزبور از سبد گردان، شرکت کارگزاری است که با مجوز بورس به سبد گردانی برای سرمایه‌گذاران می‌پردازد و سرمایه گذار نیز شخصی است که در چارچوب قراردادی مشخص مورد تأیید بورس و سبد اوراق بهادار خود را برای مدیریت در اختیار سبد گردان قرار می‌دهد. به عبارت دیگر سبد گردانی ،خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس برای سرمایه گذار معین است که به نمایندگی از طرف وی در قالب قراردادی مشخص و به‌منظور کسب انتفاع سرمایه گذار صورت می‌گیرد. به‌طورکلی مدیریت سبد سهام (سبد گردانی) شکلی از فرایند سرمایه‌گذاری است که در قالب قراردادی معین، وجوه سرمایه گذار به‌وسیله شرکت کارگزاری اداره می‌گردد.
سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می شود. مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه ای مدیر سبد و مشاوره های تیم مدیران سرمایه گذاری است. این مساله باعث می گردد که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه*گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.

 

کلمات کلیدی:آشنایی با واحد سبدگردانی