لغت نامه بورسی

بورس اوراق بهادار:

بازار رسمی و سازمان‌ یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود(حداقل یک میلیون ریال) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند.

:( EPS)ای پی اس 

به معنای سود هر سهم میباشد، در واقع وقتیکه سود خالص هر شرکت را تقسیم برسرمایه آن بکنیم عددی بدست می آید که نشان دهنده سودیست که شرکت پیش بینی میکند در پایان سال مالی به هر سهم تعلق میگیرد ولی تضمینی به دادن آن به سهام دار نمیکند زیرا ممکن است بصورت سود انباشته آنرا ذخیره کند.

 :سود ناخالص

به تفاضل مبلغ فروش و بهای تمام شده در صورت سود و زیان میگویند.

سود عملیاتی:

به سودی که شرکت در طی انجام فعالیت اصلی خود انجام میدهد میگویند و از تفاضل سود ناخالص و هزینه های اداری و عمومی بدست می آید.

سود قبل از کسر مالیات:

از تفاضل سود عملیاتی و هزینه های مالی بدست می آید.