فرایند پذیرش در بورس

پذيرش در بورس، صرفا در يکی از تابلوهای بازار اول يا در بازار دوم صورت می پذيرد.

 بورس اوراق­بهادار دارای دو بازار اول و دوم می­باشد که بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است.

متقاضی در صورت دارا بودن شرايط عمومی پذيرش سهام عادی، با توجه به شرايط خاص پذيرش سهام در هر يک از اين بازارها، بايستی تقاضای پذيرش خود در تابلو اصلی يا فرعی بازار اول يا در بازار دوم را به بورس ارائه نمايد.

 

 شرايط عمومی پذيرش در بورس

 1. ثبت نزد سازمان بورس(الف)
 2. نبود محدوديت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال يا اعمال حق رأی توسط صاحبان سهام
 3. سهام با نام، دارای حق رأی، تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد. (ب)
 4. تابعيت ايرانی شرکت.
 5. سهامی عام بودن شرکت. (ج)

 

الف) براساس ضوابط سازمان، ثبت تمامی شرکتهای سهامی عام يا شرکتهای سرمايه گذاری با سرمايه بيش از 10 ميليارد ريال نزد آن سازمان الزامی است.

 • شرکتهایی که هنوز ثبت سازمان نشده اند نيز می توانند درخواست پذيرش و بررسی دهند، ولی هنگام انجام مراحل درج در فهرست نرخهای بورس، بايد ثبت سازمان صورت گرفته باشد. (نحوه ثبت نزد سازمان پيوست شماره 1)

ب) چنانچه سهام بی نام باشد،مراتب در قالب سه نوبت آگهی با فاصله 5 روزه در روزنامه کثيرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود به اطلاع عموم می رسد.

ج) در صورتی که متقاضی پذيرش، شرکت سهامی خاص باشد، تغيير به سهامی عام قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخهای بورس الزامی است. به عبارتی سهامی خاص بودن مانع از ارائه درخواست پذيرش نيست و می توان تغيير شخصيت شرکت را به موازات فرآيند پذيرش پيش برد.(نحوه تغيير خاص به عام پيوست شماره2)

 

شرايط خاص پذيرش سهام عادی در تابلوهای بورس

 

خلاصه ای از شرایط پذیرش در این بازارها در نمودار زیر آمده است.

 

کلیک نمایید

 

 

نحوه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 

براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب1384، ثبت کليه شرکتهای سهامی عام منوط به دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، کليه شرکتهای سهامی عام با سرمايه ثبتی بيش از 10 ميليارد ريال بايد علاوه بر مرجع ثبت شرکتها، نزد سازمان بورس نيز به ثبت برسند.شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس ملزم به رعايت دستورالعمل ها و مقررات مصوب سازمان بورس هستند و بايستی اطلاعات مالی خود را در قالب فرمت های مشخص، در فواصل زمانی معين براساس دستورالعمل اجرايي افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر نمايند. شرکت متقاضی ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بايد درخواست خود جهت ثبت را به همراه مدارک و مستندات ذيل رأساً به آن سازمان ارایه دهد:

 • فرم تقاضای ثبت برای شرکتهای متقاضی ورود به بورس، فرم ت-3
 • فرم بيانيه ثبت برای شرکتهای متقاضی ورود به بورس، فرم ب-3
 • يک نسخه از آخرين اساسنامه ثبت شده
 • صورتهای مالی دو دوره مالی اخير همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی
 • گزارش هيأت مديره به مجمع برای دو دوره اخير.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای مدارک واصله نسبت به ثبت شرکت اقدام می کند.

 

 

نحوه تغيير شخصيت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

 

ناشری که (حداقل دوسال از تاریخ تأسیس آن گذشته است و) قصد تغيير شخصيت شرکت از سهامی خاص به عام را دارد بايد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور تغيير شخصيت حقوقی را به همراه مدارک ذيل به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد:

 1. صورتهای مالی مربوط به حداقل دو سال مالی مورد تأييد حسابرس ( بازرس شرکت)
 2. صورت تقويم کليه اموال منقول و غيرمنقول شرکت
 3. اساسنامه ( پيشنهادی جديد) ويژه شرکتهای سهامی عام مصوب مجمع عمومی فوق العاده
 4. مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (در صورت لزوم)

کليه اين مراحل بايد در فرصت زمانی يک ماه صورت گيرد. در مورد مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نيز شايان ذکر است که براساس ضوابط آن سازمان، کليه شرکتهای سهامی عام با سرمايه ثبتی بيشتر از 10 ميليارد ريال، می بايست علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ثبت شوند. بر اساس ملاک حداقل سرمايه، در صورت عدم شمول ثبت نزد سازمان، مجوز تبديل شخصيت به اداره ثبت شرکتها صادر می شود و در صورت شمول ثبت نزد سازمان، مجوز مربوطه بر اساس مدارک ذيل صادر می شود:

 1. فرم تکميل شده استعلام ثبت(فرم الف-3)
 2. يک نسخه از آخرين اساسنامه ثبت شده
 3. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبديل شرکت
 4. يک نسخه از گزارش هيأت مديره به مجمع در خصوص افزايش سرمايه در زمان تبديل و اظهار نظر بازرس شرکت درباره اين گزارش (در صورت تبديل شخصيت حقوقی همراه با افزايش سرمايه)
 5. يک نسخه اساسنامه جديد مصوب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام.

 

کلمات کلیدی:بورس, فرابورس,