فرایند پذیرش در فرابورس

 بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس،  9بازار مجزا با کارکردهای متنوع برای پذیرش و معامله انواع اوراق بهادار و ابزار مالی در فرابورس ایجاد شده است.

در بازارهای اول، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط (SME)، پذیرش و معاملات سهام شرکت های سهامی عام صورت می گیرد.

در بازار سوم عرضه اوراق بهادار مانند سهام شرکت های سهامی، حق تقدم سهام، پذیره نویسی سهام و سایر اوراق بهادار انجام می گیرد.

 در بازار ابزارهای نوین مالی کلیه ابزارهای مالی که به تائید شورای عالی بورس رسیده قابل پذیرش و معامله است از جمله این ابزارها می توان به انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک اشاره کرد.

 بازار پایه نیز به عنوان ششمین بازار فرابورس در جهت اجرای ماده 36قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ایجاد شده است که در این بازار معاملات سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس انجام می شود.

بازار مشتقه نیز برای معاملات اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش ایجاد شده است.

 

مزایای پذیـرش در فرابـورس

ü      تأمين مالی

 • امکـان تـامین مـالی ارزان قیمـت و در دسـترس از عمـوم مـردم و سرمایه گذاران
 • تأمين منابع مالی جدید از طريق صدور سهام جدید و واگذاری به مردم
 • منـابع مالی حاصل از افزایش سرمایه ارزان قیمت بوده و ریسک فعالیت شرکت را افزایش نمی دهد.

 

ü      بهره­مندی از معافیت مالیاتی

 • تا 10درصد، پس از پذیرش و عرضه در فرابورس
 • شرکت های حاضر در بـازار پایـه شامل اين معافيت نمی باشند.

 

ü      تخفيف ماليات نقل و انتقال

 • مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، نیم درصد ارزش معاملـه می باشد (این نرخ از شرکتهای خارج از بورس يا فرابورس(مالیات 4درصدی ارزش اسمی) به مراتب کمتر است.)

 

ü      شناسایی شرکت توسط فعالان بازار سرمایه

 • انعکاس اخبار و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در سایت فرابـورس، رسـانه هـا و سایر پایگاه های اطلاع رسانی

 

ü      شفافيت اطلاعاتی

 • انعکاس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در سایت رسمی سازمان بورس و فرابورس و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و استاندارد شـده، و افزايش سرمايه گذاری

 

ü      کشف عادلانه قیمت سهام

 • قیمت شناسایی شده از برآیند عرضه و تقاضای سهام به دست می آید و قیمتی رسمی و مبنایی برای تعیین ارزش شرکت محسوب می شود.

 

ü      توثيق سهام

 • به رسميت شناختن شبکه بانکی کشور، به عنوان دارایی قابل قبول به منظور وثیقه گذاری و اخذ تسهیلات

 

 1. علاوه بر موارد مذکور، با توجه به دستورالعمل پذیرش وعرضه، اسناد و مدارک مورد نیاز برای پذیرش در فرابورس نسبت به مدارک لازم برای پذیرش در بورس کمتر بوده و این مهم به طرز محسوسی دوره زمانی پذیرش شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

 

طبقه ­بندی بازارهای فرابورس به لحاظ طی کردن فرآیند پذیرش

08e2019طبقه بندی فرابورس.jpg

 

شرایط اولیـه پذیـرش در بـازار اول و دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط

شرایط اولیه که هر شرکت متقاضی لازم است داشته باشد در ذيل ذکر گرديده؛ در صورتی که شرکت متقاضی، واجد شرایط مربوطه نباشد اقدامات لازم به منظور احراز شرایط توضیح داده شده است:

 

3cdd341شرايط اوليه پذيرش 1 و 2و کوچک و متوسط.jpg

 

 

شرایط اختصاصـی پذیـرش در فرابـورس

سهام شرکت های سهامی عام در بازارهای اول، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران قابل پذیرش هستند. تفاوت بازارهای اول، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس در حداقل های لازم به منظور پذیرش است.

 1. شرایط پذیرش در بازارها1


کلیک نمایید

 

مدارک لازم به منظـور پذیـرش در فرابـورس ایـران

 

1)1پرسشنامه پذیرش (فرمی حاوی اطلاعات عمومی شرکت، اطلاعات سهامداری، اطلاعات مربوط به فعالیت بر حسب صنعت که باید توسط مدیریت شرکت تکمیـل و به فرابورس ایران ارسال شود؛ این فرم در سایت فرابورس در دسترس است

2) امیدنامه
3) طرح توجیحی(در صورت وجود طرح های توسعه در شرکت)

4) رسید پرداخت حق پذیرش (به ماخذ 2در هزار سرمایه ثبت شده تا سقف 1000میلیون ریال بـرای بـازار اول و دوم و تـا سـقف 200میلیـون ریـال بـرای بـازار شرکت های کوچک و متوسط)
5) صورت های مالی مربوط به حداقل یک سال/ دورۀ مالی منتهی به تاریخ پذیرش به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی
6) آخرین گزارش فعالیت هیات مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا رکن مشابه

7) صورتجلسات مجامع عمومی سال اخیر و روزنامه رسمی مربوط به آگهی تصمیمات آنها در صورت وجود الزام قانونی

8) آخرین اساسنامه ثبت شده
9) فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی، موضوع تبصره یک مادۀ 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم های سـازمان (فـرم مربوطـه در قسـمت قـوانین و مقـررات در سایت فرابورس ایران در دسترس است)
10) یک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه های تشخیص مالیات عملکرد بعد از سال تسویه شده
11) مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران
12) آخرین نمودار سازمانی مصوب
13) قرارداد مشاور پذیرش
14) سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی پذیرش یا درخواست هیات پذیرش (پروانه بهره برداری، قراردادهای مهم، گزارش توجیحی افزایش سرمایه، پیش بینـی سـود و زیـان شرکت و ...)

 

cc2e697فرايند پذيرش.jpg

 

 

درج شرکت

در صورت تائید پذیرش سهام شرکت توسط هیات پذیرش، مرحله درج شرکت آغاز می شود.

 درج، به معنای پذیرش قطعی و احراز تمامی موارد مد نظر هیات پذیرش است.

در صورت عدم احراز شرایط درج ظرف مدت 6 ماه ، پذیرش شرکت لغو شده و متقاضی پذیرش می تواند مجددا تقاضای پذیرش را به فرابورس ایران ارائه دهد.
 

اقدامات لازم به منظور درج نام شرکت به شرح زیر است:

 • ارائه مدارک، تعهدات و اطلاعات مورد درخواست هیات پذیرش:
  در جلسه هیات پذیرش به طور معمول مواردی مطرح می شود که لازم است شرکت ها پیش از درج، انجام یا اطلاعات مورد نظر را ارائه کنند.

 

 • ارائه جزئیات اطلاعات سهامداری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:
  شرکت های پذیرفته شده باید اطلاعات کامل سهامداران حقیقی و حقوقی خود را در سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ثبت تا امکـان  معامله سهام آنها فراهم شود. نحوه سپرده کردن سهام در پیوست شماره 7توضیح داده شده است

 

 • انتشار اطلاعات در سامانه کدال:
  شرکت های ثبـت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بایـد اطلاعـات مـالی خـود را مطـابق بـا فرمـت مشـخص سـازمان بـورس از طریـق سـامانه کدال منتشر کنند (www.codal.ir)
  اطلاعات و صورت های مالی که شرکت های پذیرفته شده در فرابورس باید به سازمان بورس ارسال و منتشر کنند در پیوست شماره 8ارائه شده اند.

 

همچنین بـرای دریافت گواهی ام ای دیجیتال (قفل توکن) برای ارسال اطلاعات مالی لازم است به شرکت رایان بورس مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوطه اقدام شود.

 • انتشار امیدنامه نهایی شرکت در سایت فرابورس:
  امیدنامه تکمیل شده شرکت حاوی آخرین اطلاعات مالی، موارد مطرح شده در جلسه هیات پذیرش و اقدامات یا مکاتبات انجـام شـده توسـط شـرکت در سـایت فرابورس قرار می گیرد. در این مرحله شرکت فرابورس درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس را اعلام می کند.

 

آغـاز معاملات سهـام شرکت

آغاز معاملات سهام شرکت پس از سپری شدن کلیه مراحل یاد شده و درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس انجام می شود. بر اساس دستورالعمل نحوه انجام معاملات، فاصله زمانی بین درج شرکت تا انجام عرضه اولیه حداقل 5روز کاری و حداکثر 4ماه است.

در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار پس از درج در فرابورس، متقاضی پذیرش می تواند پس از گذشت یک سال مجددا تقاضای پذیرش را به فرابورس ارائه دهد. سایر نکات با اهمیت به شرح زیر است:

 • یکی از مدل های مرسوم در کشف قیمت سهام شرکت ها، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضای بازار است. در شرایطی که عموم فعـالان بـازار سـرمایه بـه اطلاعات مالی شرکت دسترسی دارند، این اطلاعات ملاک قضاوت برای حدود قیمت سهام محسوب می شـود. فروشـنده سـهام نیـز بـر اسـاس محاسـبات و کارشناسی خود، حدود قیمتی را برای سهام قابل عرضه در نظر می گیرد. در روز عرضه بر اساس قیمت پیشنهادی عرضه و قیمت پیشنهادی تقاضـا، معاملـه سهام انجام می شود.
 • طبق تصمیم هیأت پذیرش، آغاز معاملات به روش «عرضه اولیه» یا «گشایش نماد معاملاتی» انجام خواهد شد.
 • بر اساس دستورالعمل نحوه انجام معاملات، عرضه سهام باید به گونه ای باشد که بیش از 50درصد سهام آگهی شده به فروش برسد و در صورتی که میـزان سهام معامله شده کمتر از این میزان باشد، کل عرضه اولیه توسط فرابورس باطل می شود. 
کلمات کلیدی:فرابورس,