عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/21


کمنگنز:

c594dd7kemangenezzzzzzzzzzzz21.png


معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)
در حرکت اخیر سهم در قالب یک WXY داریم:

حرکت سهم از کف کانالیزه در قالب 5 ریزموج صعودی که موج اول از Y راشکل میدهد در نظر گرفته شده و هنوز این موج صعودی به پایان نرسیده بعد از شکل گیری این موج وارد موج اصلاحی B میشویم.

پس در کوتاه مدت موج 4 اصلاحی کمی زمانبرتر را در قالب مثلث شکل دهد و بعد وارد ریز موج صعودی  5 شویم.

حمایت نزدیک معتبر:212-220 
اولین مقاومت هم 260-275 مد نظر باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش