عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 18 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/21


a7e0255960518-1.jpg

bb29cbf960518-2.jpg

f69a8ba960518-3.jpg

141bf1e960518-4.jpg

7645530960518-6.jpg

d206a89960518-5.jpg