عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال تايدواترخاورميانه (حتايد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/21


607ad1ehetaydddddddd.png

حتاید در تایم فریم روزانه از سال 2007 نمایش داده شده :

مشاهده میشود یک سوپر سیکل ABC در قالب یک W به اتمام رسیده و از سال 2016 پس از ثبت قله 420 وارد اصلاح قیمتی و زمانی موج دوم X شده ایم.

ریز موج A اصلاحی به اتمام رسیده در موج B هستیم . این موج B می تواند تا محدوده 490- 495 میان مدت پیش رود که شکست سقف قبلی در آن  در محدوده 420 مهم میباشد.

دقت شود این سهم حمایت نزدیک 360 و حد ضرر 345 را داراست. 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش