عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم شرکت سیمان داراب برای سال مالی 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1395/12/10


7d5d1f7sar1.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در آخرین بودجه اعلامی خود برای سال 95 به ازای هرسهم 116 ریال سود برآورد کرده است که در 9 ماهه توانسته 93 ریال معادل 80 درصد از بودجه خود را محقق سازد.

شرکت سیمان داراب در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 21 درصد افزایش 141 ریال برآورد کرده است.

مفروضات بودجه 96 شرکت

1-کاهش 6 درصدی نرخ فروش سیمان پاکتی صادراتی

2- کاهش 9 درصدی نرخ فروش کلینکر

3- افزایش 10 درصدی هزینه ای اداری و فروش

4- نرخ فروش سیمان داخلی برابر با سال 95

5- نرخ گاز، مازوت و برق مصرفی برابر با سال 95

مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است:

8bfb306sar2.jpg

همانطور که مشاهده می شود شرکت مقدار فروش خود را در سال 96 به میزان 17 درصد افزایش داده است بیشترین فروش این شرکت از محل سیمان فله تیپ 2 می باشد که 100 هزار تن نسبت به آخرین بودجه سال گذشته افزایش داشته است. لازم به ذکر است که ظرفیت تولید سیمان تیپ 2 برابر 450 هزار تن می باشد

 

14abe12sar3.jpg

شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 24 درصد افزایش داده است که این افزایش عمدتا از محل افزایش مقدار فروش سیمان فله تیپ 2 و سیمان پاکتی تیپ 2 می باشد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

a9c290bsar4.jpg

 

عمده بهای تمام شده شرکت از محل سربار می باشد که بیش از 80 درصد از بهای تمام شده را تشکیل میدهد.

 از آنجایی که سود هر سهم شرکت، حساسیت زیادی به تغییرات سربار و نرخ فروش دارد با توجه به مفروضات زیر سود هر سهم سال 96 بر اساس 9 سناریو برآورد شده است.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1. مقدار فروش محصولات برابر بودجه 95

2.نرخ فروش برابر با نرخ مصوب، 8درصد کمتر از نرخ مصوب و 15 درصد کمتر از نرخ مصوب

3.سرانه سربار برابر با 95، 5 درصد بالاتر از 95 و 10 درصد بالاتر از 95

5. باقی موارد برابر بودجه 96 شرکت

  • عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی میباشد که جمعا بیش از 80 درصد از فروش ریالی شرکت را تشکیل میدهد. در تحلیل کارشناسی از نرخ مصوب این دو محصول جهت محاسبه مبلغ فروش استفاده گردید و نرخ سایر محصولات  به دلیل رقم اندک برابر با بودجه فرض گردید.
  • نرخ سیمان تیپ 2 فله در اولین بودجه 96 به میزان 29 درصد کمتر از نرخ مصوب می باشد. نرخ سیمان تیپ 2 پاکتی به میزان 20 درصد کمتر از نرخ مصوب می باشد.
  • سرانه سربار در آخرین بودجه 95 به مبلغ 753534 ریال می باشد که این رقم در اولین بودجه 96 معادل 691572 ریال پیش بینی شده است و در عملکرد سه ماهه سوم 789382 ریال بوده است. در تحلیل کارشناسی جهت برآورد سربار از سرانه سربار 95 استفاده گردید.

بر اساس مفروضات بالا eps های براوردی به شرح جدول ذیل می باشد:

95f7664sar5.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش