عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ريل پردازسير (حريل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/22


2840bc8حریل 30.png

 

به روز رسانی

a4bab56حریل 444444.png

 


 :به روزرسانی  سهم حریل 

در مورد موج شماری کندل های اخیر سهم مطمن نسیتم که کل حرکت سهم را ABC در نظر بگیرم یا 5 موج ایمپالس انتهای چارت را شمارش کنیم. چون در ریز موج های موج 5 تردید هست.

در نهایت هر دو مدل شمارش این اصلاح را پیش بینی می کرد و در سناریوی فوق انتهای این اصلاح رشد موقتی در قالب بی می تواند مد نظر قرار گیرد.

حمایت معتبر : 160

حد ضرر کف کانالیزه . به آن پایبند باشیم. 

مقاومت سقف کانال -190 200 مهم است.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش