عنـوان تحلیل : نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان اردبیل

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1395/12/08


0fb57b1sa1.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 به ازای هرسهم 329 ریال سود محقق کرده است.

شرکت سیمان اردبیل در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 162 درصد افزایش 862 ریال برآورد کرده است.

مفروضات بودجه 96 شرکت

1-افزایش 18 درصدی نرخ فروش سیمان

2- افزایش 7 درصدی مقدار فروش

3- افزایش 30 درصدی هزینه ای اداری و فروش

4- فروش مرتبط با صادرات در پیش بینی 96 لحاظ نشده است.

مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است:

همانطور که مشاهده می شود شرکت مقدار فروش خود را در سال 96 به میزان 7 درصد افزایش داده است بیشترین فروش این شرکت در سال مالی 95 از محل سیمان پاکتی پوزولانی و فله تیپ 2 می باشد.

5dea71csa2.jpg

شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 30 درصد افزایش داده است که این افزایش عمدتا از محل افزایش نرخ فروش سیمان می باشد.

e30ce95sa3.jpg

بهای تمام شده کالای فروش رفته

866e433sa4.jpg

عمده بهای تمام شده شرکت از محل سربار می باشد که بیش از 80 درصد از بهای تمام شده را تشکیل میدهد.

 از آنجایی که سود هر سهم شرکت، حساسیت زیادی به تغییرات سربار و نرخ فروش دارد با توجه به مفروضات زیر سود هر سهم سال 96 بر اساس 9 سناریو برآورد شده است.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1. مقدار فروش محصولات برابر بودجه 95

2.نرخ فروش برابر با نرخ مصوب، 8درصد کمتر از نرخ مصوب و 15 درصد کمتر از نرخ مصوب

3.سرانه سربار برابر با 95، 5 درصد بالاتر از 95 و 10 درصد بالاتر از 95

5. باقی موارد برابر بودجه 96 شرکت

  • شرکت در بودجه 96 مقدار فروش کل سیمان را بدون تفکیک انواع آن 760 هزار تن اعلام نموده است. در گزارش تحلیی بر اساس نسبت های فروش سال 95 اقدام به تفکیک مقدار فروش نمودیم.
  • عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و سیمان پوزولانی پاکتی میباشد که جمعا 98 درصد از فروش ریالی شرکت را تشکیل میدهد. در تحلیل کارشناسی از نرخ مصوب این دو محصول جهت محاسبه مبلغ فروش استفاده گردید و نرخ سایر محصولات  به دلیل رقم اندک برابر با نرخ سال 95 فرض گردید.
  • سرانه سربار در سال 95 به مبلغ 498012 ریال می باشد که این رقم در اولین بودجه 96 معادل 585904 ریال پیش بینی شده است .در تحلیل کارشناسی جهت برآورد سربار از سرانه سربار سه ماهه سوم 95  به مبلغ 657783 ریال استفاده گردید.

بر اساس مفروضات بالا eps های براوردی به شرح جدول ذیل می باشد:

84f44f9sa5.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و اموزش