عنـوان تحلیل : نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان تهران

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1395/12/11


آخرین بودجه ارائه شده شرکت سیمان تهران به شرح ذیل می باشد:

77f7ad1se1.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در آخرین بودجه اعلامی خود برای سال 95 به ازای هرسهم 284 ریال سود برآورد کرده است که در 9 ماهه توانسته 118 ریال معادل 41 درصد از بودجه خود را محقق سازد.

شرکت سیمان تهران در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 19 درصد کاهش 229 ریال برآورد کرده است.

مفروضات بودجه 96 شرکت

1-کاهش 100 درصدی فروش سیمان 325-1 پاکتی و فله

2- افزایش 10 برابری فروش سیمان425-1 فله و افزایش 216 درصدی مقدار فروش سیمان پاکتی تیپ 2

3- افزایش 13 درصدی هزینه ای اداری و فروش

4- افزایش 8 درصدی و کاهش 2 درصدی نرخ فروش سیمان 425-1 فله و تیپ 2 پاکتی

مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است:

همانطور که مشاهده می شود شرکت مقدار فروش خود را در سال 96 به میزان 4 درصد کاهش داده است بیشترین فروش این شرکت از محل سیمان پاکتی تیپ 2  و سیمان فله 425-1 می باشد که هر کدام 600 هزار تن نسبت به آخرین بودجه سال گذشته افزایش داشته است.

a4f0ff7se2.jpg

شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 8 درصد افزایش داده است که این افزایش عمدتا از محل افزایش مقدار فروش سیمان فله 425-1 و سیمان پاکتی تیپ 2 می باشد.

ed791dfse3.jpg

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته

031d38dse4.jpg

عمده بهای تمام شده شرکت از محل سربار می باشد که بیش از 67 درصد از بهای تمام شده را در سال 95 تشکیل میدهد.

 از آنجایی که سود هر سهم شرکت، حساسیت زیادی به تغییرات سربار و نرخ فروش دارد با توجه به مفروضات زیر سود هر سهم سال 96 بر اساس 9 سناریو برآورد شده است.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1. مقدار فروش محصولات برابر بودجه 95

2.نرخ فروش برابر با نرخ مصوب، 8درصد کمتر از نرخ مصوب و 15 درصد کمتر از نرخ مصوب

3.سرانه سربار برابر با 95، 5 درصد بالاتر از 95 و 10 درصد بالاتر از 95

5. باقی موارد برابر بودجه 96 شرکت

  • عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی و سیمان 425-1 فله میباشد که جمعا بیش از 80 درصد از فروش ریالی شرکت  در اولین بودجه 96 را تشکیل میدهد. در تحلیل کارشناسی از نرخ مصوب این سه محصول جهت محاسبه مبلغ فروش استفاده گردید و نرخ سایر محصولات  به دلیل رقم اندک برابر با بودجه فرض گردید.
  • نرخ سیمان تیپ 2 پاکتی در اولین بودجه 96 به میزان 11 درصد کمتر از نرخ مصوب می باشد. نرخ سیمان تیپ 2 فله و سیمان 425-1 فله به میزان 12 درصد کمتر از نرخ مصوب می باشد.
  • سرانه سربار در آخرین بودجه 95 به مبلغ 559836 ریال می باشد که این رقم در اولین بودجه 96 معادل 738092 ریال پیش بینی شده است و در عملکرد سه ماهه سوم 444741 ریال بوده است. در تحلیل کارشناسی جهت برآورد سربار از سرانه سربار 95 استفاده گردید.

بر اساس مفروضات بالا eps های براوردی به شرح جدول ذیل می باشد:

b09df2dse5.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش