عنـوان تحلیل : نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان صوفیان

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1395/12/09


آخرین بودجه ارائه شده شرکت سیمان صوفیان به شرح ذیل می باشد:

4f66571sf1.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در آخرین بودجه اعلامی خود برای سال 95 به ازای هرسهم 3 ریال سود برآورد کرده است که در 9 ماهه توانسته 33 ریال از بودجه خود را محقق سازد. شرکت سیمان صوفیان در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 14 هزار درصد افزایش 383 ریال برآورد کرده است.

مفروضات بودجه 96 شرکت

1-کاهش 100 درصدی فروش سیمان تیپ 2 پاکتی و سیمان تیپ 425-1 پاکتی و فله ای

2-افزایش 17 و 9 درصدی فروش مقداری سیمان تیپ 2 فله و تیپ 2 پاکتی

3- افزایش 30 درصدی هزینه های اداری و فروش

4- افزایش 28 و 30 درصدی نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی

مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است:

9079280sf2.jpg

همانطور که مشاهده می شود شرکت مقدار فروش خود را در سال 96 به میزان 10 درصد افزایش داده است بیشترین فروش این شرکت از محل سیمان پاکتی تیپ 2  و سیمان فله تیپ 2 می باشد که هر دو نسبت به آخرین بودجه سال گذشته افزایش داشته اند.

76b2497sf3.jpg

شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 43 درصد افزایش داده است که این افزایش عمدتا از محل افزایش مقدار و نرخ  فروش سیمان تیپ 2 فله و سیمان پاکتی تیپ 2 و می باشد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

91a5f6fsf4.jpg

عمده بهای تمام شده شرکت از محل سربار می باشد. از آنجایی که سود هر سهم شرکت، حساسیت زیادی به تغییرات سربار و نرخ فروش دارد با توجه به مفروضات زیر سود هر سهم سال 96 بر اساس 9 سناریو برآورد شده است.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1. مقدار فروش محصولات برابر بودجه 95

2.نرخ فروش برابر با نرخ مصوب، 8درصد کمتر از نرخ مصوب و 15 درصد کمتر از نرخ مصوب

3.سرانه سربار برابر با 95، 5 درصد بالاتر از 95 و 10 درصد بالاتر از 95

5. باقی موارد برابر بودجه 96 شرکت

  • عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 پاکتی و سیمان تیپ 2 فله میباشد که جمعا 89 درصد از فروش ریالی شرکت  در اولین بودجه 96 را تشکیل میدهد. در تحلیل کارشناسی از نرخ مصوب این دو محصول جهت محاسبه مبلغ فروش استفاده گردید و نرخ سایر محصولات  به دلیل رقم اندک برابر با بودجه فرض گردید.
  • نرخ سیمان تیپ 2 پاکتی در اولین بودجه 96 به میزان 6 درصد کمتر از نرخ مصوب می باشد. نرخ سیمان تیپ 2 فله به میزان 9 درصد کمتر از نرخ مصوب می باشد.
  • سرانه سربار در آخرین بودجه 95 به مبلغ 681068 ریال می باشد که این رقم در اولین بودجه 96 معادل 685131 ریال پیش بینی شده است و در عملکرد سه ماهه سوم 513355 ریال بوده است. در تحلیل کارشناسی جهت برآورد سربار از سرانه سربار 95 استفاده گردید.

بر اساس مفروضات بالا eps های برآوردی به شرح جدول ذیل می باشد:

9de6ed5sf5.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش