عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و بررسی بودجه 1396 شرکت های دارویی منتخب (دالبر، دجابر، دتولید، دکوثر، دزهراوی، دپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/04/10


دالبر

شرکت داروسازی البرز سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سرمایه شرکت 680 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت گروه دارویی سبحان با مالکیت 67 درصدی سهام می باشد. بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش فرآورده های تزریقی و جامدات می باشد که بیش از 80 درصد از مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است. بیش از 60 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با عملکرد 9 ماهه 38 درصد از منابع تامین مواد اولیه، خارجی بوده است. مواد اولیه مصرفی وارداتی از کشورهای چین و آلمان خریداری می شود.

شرکت دارویی دالبر در بودجه 96 سود هر سهم را 1290 ریال پیش بینی نموده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 1697 ریال سود به ازاء هر سهم برسد. در عملکرد 9 ماهه سود 1298 ریالی را شناسایی نموده و پوشش سود 76 درصدی را داشته است.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 59 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 56 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 59 درصد می باشد. میزان تولید سال جاری با کاهش 2 درصدی فرض گردیده است. شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش را با رشد 3 درصدی 3334 میلیارد ریال را لحاظ نموده است. مقدار فروش در بودجه 96 در مقایسه با سال گذشته با کاهش اندک 0.04 درصدی همراه بوده است. بهای تمام شده نیز با رشد 3 درصدی 1375 میلیارد ریال پیش بینی شده است.99 درصد از فروش ریالی شرکت در سال گذشته مربوط به فروش داخلی می باشد. نسبت فروش داخلی و خارجی در بودجه سال جاری 96-4 درصد می باشد. نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش 4 درصد می باشد.

شرکت پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات را در برنامه خود دارد. شروع طرح ابتدای سال 96 و تاریخ بهره برداری از پرژه پایان سال می باشد. میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح 200 میلیارد ریال برآورد شده است. 94 درصد از میزان سرمایه گذاری به صورت ارزی می باشد.

شرکت در خرداد ماه موفق به فروش 350578 میلیون ریال محصول شده است و توانسته بیش از 11  درصد از بودجه خود را پوشش دهد. میزان پوشش بودجه تا پایان خرداد ماه 26 درصد می باشد.

سهم شرکت از بازار دارویی کشور 2 درصد می باشد.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 3 و 20 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دجابر در دوره های گذشته برابر با 56 درصد بوده است. سه حالت 51، 56 و 60 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 23 درصد فرض گردید.

25b0e99g1.png

fe8e7fag2.png

دپارس

شرکت پارس دارو سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سرمایه شرکت 210 میلیارد ریال می باشد. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به عنوان سهامدار اصلی مالکیت 69 درصدی سهام پارس دارو را در اختیار دارد. بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش قرص و کپسول می باشد که بیش از 70 درصد از مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است. بیش از 77 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با عملکرد 9 ماهه 27 درصد از منابع تامین مواد اولیه، خارجی بوده است. مواد اولیه مصرفی وارداتی از کشورهای ایتالیا، انگلیس، چین و هند خریداری می شود.نوع ارز گزارش شده دلار می باشد.

شرکت دارویی پارس دارو در بودجه 96 سود هر سهم را 2718 ریال پیش بینی نموده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 2936 ریال سود به ازاء هر سهم برسد. در عملکرد 9 ماهه نیز با دستیابی به سود 759 ریالی موفق به پوشش 27 درصدی شده است.به طور متوسط در چندین سال اخیر درصد پوشش بودجه در عملکرد 9 ماهه 26 درصد بوده است.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 41 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 36 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 42 درصد می باشد.میزان تولید در سال گذشته با کاهش 22 درصدی همراه بوده است. میزان تولید در اولین بودجه 96 با افزایش اندک 3 درصدی پیش بینی شده است. شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش را با رشد 11 درصدی 1389 میلیارد ریال لحاظ نموده است.این در حالیست که حجم فروش در بودجه 96 در مقایسه با سال گذشته با افزایش ناچیز 0.46 درصدی همراه بوده است. دلیل اصلی افزایش مبلغ فروش رشد نرخ فروش می باشد. بهای تمام شده با رشد 14 درصد 805 میلیارد ریال می باشد.99 درصد از فروش ریالی شرکت در سال 95 مربوط به فروش داخلی می باشد. همین نسبت فروش داخلی و خارجی در بودجه 96 هم تکرار شده است. نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش در سال گذشته 16 درصد بوده است که در بودجه 96 به 13 درصد کاهش یافته است.

شرکت در اردیبهشت ماه موفق به فروش 110601 میلیون ریال محصول شده است و توانسته بیش از 8  درصد از بودجه خود را پوشش دهد. میزان پوشش بودجه تا پایان اردیبهشت ماه 11 درصد می باشد.

سهم شرکت از بازار دارویی شرکت 1 درصد می باشد.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 19 و 12 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دپارس در دوره های گذشته برابر با 37 درصد بوده است. سه حالت 37، 41 و 33 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 10 درصد فرض گردید.

4714705g3.png

cc5b6d5g4.png

دتولید

شرکت داروسازی تولید دارو سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سرمایه شرکت 300 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری البرز با مالکیت 70 درصدی سهام می باشد. بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش قرص و دراژه و شربت می باشد که بیش از 48 درصد از مبلغ فروش را به خود اختصاص داده اند. بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با عملکرد 9 ماهه 18 درصد از منابع تامین مواد اولیه، خارجی بوده است.

شرکت دارویی تولید دارو در بودجه 96 سود هر سهم را 1167 ریال پیش بینی نموده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به1004 ریال سود به ازاء هر سهم برسد. در عملکرد 9 ماهه سود 769 ریالی را شناسایی نموده و پوشش سود 77 درصدی را داشته است.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 38 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 40 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 39 درصد می باشد. میزان تولید سال جاری با افزایش 4 درصدی فرض گردیده است. شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش را با رشد 15 درصدی 1595 میلیارد ریال لحاظ نموده است. مقدار فروش در بودجه 96 در مقایسه با سال گذشته با رشد اندک 1 درصدی همراه بوده است. بهای تمام شده نیز با افزایش 13 درصدی 969 میلیارد ریال می باشد.100 درصد از فروش ریالی شرکت در سال گذشته مربوط به فروش داخلی می باشد. نسبت هزینه مالی به فروش شرکت 6 درصد می باشد

شرکت در خرداد ماه موفق به فروش 124580 میلیون ریال محصول شده است و توانسته بیش از 8  درصد از بودجه خود را پوشش دهد. میزان پوشش بودجه تا پایان خرداد ماه 20 درصد می باشد.

سهم شرکت از بازار دارویی شرکت 1 درصد می باشد.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 20 و 13 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دتولید در دوره های گذشته برابر با 40 درصد بوده است. سه حالت 40، 44 و 36 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 24 درصد فرض گردید.

deadd12g5.png

0b31633g6.png

دجابر

شرکت دارویی جابر ابن حیان سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سرمایه شرکت 378 میلیارد ریال می باشد. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو که مالکیت 60 درصد سهام دجابر را داراست سهامدار عمده آن می باشد. بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش ویال می باشد که بیش از 60 درصد از مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است. بیش از 80 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با عملکرد 9 ماهه 46 درصد از منابع تامین مواد اولیه، خارجی بوده است. مواد اولیه مصرفی وارداتی از کشورهای ایتالیا، انگلیس، چین و هند خریداری می شود.نوع ارز گزارش شده دلار می باشد.

شرکت دارویی جابر در بودجه 96 سود هر سهم را 2361 ریال پیش بینی نموده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 2450 ریال سود به ازاء هر سهم برسد. در عملکرد 9 ماهه نیز با دستیابی به سود 1073 ریالی موفق به پوشش 44 درصدی شده است.به طور متوسط در چندین سال اخیر درصد پوشش بودجه در عملکرد 9 ماهه 45 درصد بوده است.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 43 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 41 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 41 درصد می باشد. میزان تولید سال جاری با کاهش 11 درصدی فرض گردیده است. شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش را با افزایش 12 درصدی 2653 میلیارد ریال لحاظ نموده است.این در حالیست که مقدار فروش در بودجه 96 در مقایسه با سال گذشته با کاهش 3 درصدی همراه بوده است. بهای تمام شده نیز با رشد 16 درصدی 1567 میلیارد ریال می باشد.99 درصد از فروش ریالی شرکت در سال 95 مربوط به فروش داخلی می باشد. همین نسبت فروش داخلی و خارجی در بودجه 96 هم تکرار شده است. نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش 9 درصد می باشد.

شرکت دو طرح سرمایه ای را پیش رو دارد: بازسازی و نوسازی خطوط تولید که تاریخ شروع آن ابتدای سال 96 می باشد و پیش بینی شده که در سال 98 به بهره برداری برسد و طرح بازسازی انبار محصول که تاریخ شروع آن سال 91 است و در دی ماه 96 به بهره برداری می رسد. میزان پیشرفت پروژه 25 درصد می باشد.

شرکت در خرداد ماه موفق به فروش 242807 میلیون ریال محصول شده است و توانسته بیش از 10  درصد از بودجه خود را پوشش دهد. میزان پوشش بودجه تا پایان خرداد ماه 22 درصد می باشد.

سهم شرکت از بازار دارویی شرکت 2 درصد می باشد.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 6 و 12 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دجابر در دوره های گذشته برابر با 41 درصد بوده است. سه حالت 41، 45 و 36 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 14 درصد فرض گردید.

34c63d0g7.png

d9d0fd3g8.png

دزهراوی

شرکت داروسازی زهراوی سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سرمایه شرکت 240 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تامین با مالکیت 26 درصدی سهام می باشد. بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش کپسول مایع می باشد که بیش از 35 درصد از مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است. بیش از 90 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با عملکرد 9 ماهه 76 درصد از منابع تامین مواد اولیه، خارجی بوده است. مواد اولیه مصرفی وارداتی از کشورهای سوئیس، هند، کانادا و فرانسه خریداری می شود.نوع ارز گزارش شده دلار می باشد.

شرکت دارویی تولید دارو در بودجه 96 سود هر سهم را 3037 ریال پیش بینی نموده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 2599 ریال سود به ازاء هر سهم برسد. در عملکرد 9 ماهه سود 2168 ریالی را شناسایی نموده و درصد پوشش سود 83 درصدی را داشته است.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 43 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 43 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 44 درصد می باشد. میزان تولید سال جاری با افزایش 26 درصدی فرض گردیده است. شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش را با رشد 10 درصدی 3851 میلیارد ریال لحاظ نموده است. مقدار فروش در بودجه 96 در مقایسه با سال گذشته با رشد 29 درصدی همراه بوده است.رشد بهای تمام شده نیز 8 درصد می باشد و مبلغ 2153 میلیارد ریال برآورد شده است.97 درصد از فروش ریالی شرکت در سال گذشته مربوط به فروش داخلی می باشد. همین نسبت فروش داخلی و خارجی در بودجه 96 هم تکرار شده است. نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش 17 درصد می باشد.

شرکت در سال 88 پروژه تولید محصولات بیوتکنولوژی را آغاز نموده است. درصد پیشرفت کار 99 درصد می باشد و تاریخ بهره برداری از آن پایان سال 96 می باشد.

شرکت در خرداد ماه موفق به فروش 530818 میلیون ریال محصول شده است و توانسته بیش از 14  درصد از بودجه خود را پوشش دهد. میزان پوشش بودجه تا پایان خرداد ماه 24 درصد می باشد.

سهم شرکت از بازار دارویی شرکت 2 درصد می باشد.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 10 و 20 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دتولید در دوره های گذشته برابر با 43 درصد بوده است. سه حالت 46، 43 و 40 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 21 درصد فرض گردید.

 

cca9dc4g9.png

ef8ed16g10.png

دکوثر

شرکت داروسازی کوثر سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سرمایه شرکت 540 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت شخص حقیقی با مالکیت 20 درصدی سهام می باشد. بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش قرص می باشد که بیش از 40 درصد از مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است. بیش از 88 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با عملکرد 9 ماهه 21 درصد از منابع تامین مواد اولیه، خارجی بوده است. مواد اولیه مصرفی وارداتی از کشورهای چین و هند خریداری می شود.نوع ارز گزارش شده دلار می باشد.

شرکت دارویی جابر در بودجه 96 سود هر سهم را 66 ریال پیش بینی نموده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 63 ریال سود به ازاء هر سهم برسد. در عملکرد 9 ماهه زیان 38 ریالی را شناسایی نموده است.معمولا شرکت در سه ماهه چهارم عملکرد بهتری دارد و عمده سوداوری شرکت در سه ماهه چهارم شناسایی می شود.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 19 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 22 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 20 درصد می باشد. میزان تولید سال جاری با کاهش 2 درصدی فرض گردیده است. شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش را تقریبا بدون تغییر 1012 میلیارد ریال لحاظ نموده است. مقدار فروش در بودجه 96 در مقایسه با سال گذشته با رشد اندک 0.03 درصدی همراه بوده است. بهای تمام شده نیز با کاهش 2 درصدی مبلغ 810 میلیارد ریال می باشد.96 درصد از فروش ریالی شرکت در سال گذشته مربوط به فروش داخلی می باشد. همین نسبت فروش داخلی و خارجی در بودجه 96 هم تکرار شده است. نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش 17 درصد می باشد.

شرکت دو پروژه خط تولید داروهای جنرال و خط تولید سوسپانسیون سفالسپورینها را دارد. تاریخ شروع هر دو پروژه 1/7/94 می باشد که پروژه تولید سوسپانسیون در 17/11/95 تکمیل شده است و پروژه تولید داروهای جنرال تا کنون 20درصد پیشرفت کاری داشته است و پیش بینی شرکت اتمام این پروژه در پایان سال جاری می باشد. هزینه اجرای طرح تولید سوسپانسیون 32149 میلیون ریال بوده است و هزینه اجرای طرح داروهای جنرال 140000میلیون ریال می باشد.

شرکت در خرداد ماه موفق به فروش 105548 میلیون ریال محصول شده است و توانسته بیش از 11  درصد از بودجه خود را پوشش دهد. میزان پوشش بودجه تا پایان خرداد ماه 29 درصد می باشد.

سهم شرکت از بازار دارویی شرکت 1 درصد می باشد.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 4 و 24 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دکوثر در دوره های گذشته برابر با 21 درصد بوده است. سه حالت 17، 21 و 25 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 0 درصد فرض گردید.

 

673575fg11.png

f6aebacg12.png

86680e6g13.png

8eeab94g14.png

2f3d1d7g15.png

87ea10ag16.png

82ed135g17.png

3066062g18.png

b29e27ag19.png

4bf40b5g20.png

6605166g21.png

20d5b64g22.png

e7d9290g23.png

491490fg24.png

12673e2g25.png

6d08441g26.png

644d1bfg27.jpg

82a5bd7g28.png

e097d13g29.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش