عنـوان تحلیل : مقایسه نه شرکت سیمانی کشور

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1395/12/20


مقایسه نه شرکت سیمانی کشور:

با توجه به اولین پیش بینی سال 1396 خود شرکتهای موجود و پیش بینی تحلیلگران مختلف از بهبود اوضاع این شرکتها در سال آینده در این راستا اقدام به ارائه تحلیل های بنیادی از نه شرکت سیمانی که سال مالی منتهی به 29/12/1396 دارند نموده ایم.

با توجه به مفروضات ذیل سود هریک از شرکتها در 9 سناریو برآورد شده است.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت برآورد سود سال 96 شرکتهای سیمانی در تمامی تحلیل ها:

1. مقدار فروش محصولات برابر بودجه 95

2.نرخ فروش در سناریوهای مختلف برابر با نرخ مصوب، 8درصد کمتر از نرخ مصوب و 15 درصد کمتر از نرخ مصوب

3.سرانه سربار در سناریوهای مختلف برابر با مبلغ آخرین بودجه 95، 5 درصد بالاتر از 95 و 10 درصد بالاتر از 95

5. باقی موارد برابر بودجه 96 شرکت

در تحلیل شرکت سیمان شاهرود از سرانه سربار سه ماهه سوم سال مالی 95 ، در شرکت سیمان اصفهان از مبلغ سرانه سربار در عملکرد نه ماهه، در شرکت سیمان قاین از سرانه سربار عملکرد سه ماهه سوم سال 95 استفاده گردید.

90f4f2c1.png

9ca9d682.jpg

73efa843.jpg

392f8814.png

e24e0435.png

97b79c06.png

d8941687.png

4227c908.png

d7abba19.png

8ff4c0f11.png

همانطور که از اعداد جداول فوق مشخص است بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 389 درصد نوسان مربوط به نماد سخوز می باشد بعد از آن سود هر سهم نماد ستران و سفانو با 17 درصد نوسان کم ترین حساسیت را نسبت به تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار نشان داده اند.

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش