عنـوان تحلیل : مقایسه دو شرکت سیمانی کشور

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1395/12/20


مقایسه نه شرکت سیمانی کشور:

با توجه به اولین پیش بینی سال 1396 خود شرکتهای موجود و پیش بینی تحلیلگران مختلف از بهبود اوضاع این شرکتها در سال آینده در این راستا اقدام به ارائه تحلیل های بنیادی از دو شرکت سیمانی که سال مالی منتهی به 30/10/1396 دارند نموده ایم.

با توجه به مفروضات ذیل سود هریک از شرکتها در 9 سناریو برآورد شده است.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت برآورد سود سال 96 شرکتهای سیمانی در تمامی تحلیل ها:

1. مقدار فروش محصولات برابر بودجه 95

2.نرخ فروش در سناریوهای مختلف برابر با نرخ مصوب، 8درصد کمتر از نرخ مصوب و 15 درصد کمتر از نرخ مصوب

3.سرانه سربار در سناریوهای مختلف برابر با مبلغ آخرین بودجه 95، 5 درصد بالاتر از 95 و 10 درصد بالاتر از 95

5. باقی موارد برابر بودجه 96 شرکت

در تحلیل شرکت سیمان ایلام از سرانه سربار سال مالی 95 ، در شرکت سیمان هگمتان از مبلغ سرانه سربار در عملکرد سه ماهه سوم در سال 95 استفاده گردید.

828d714200.png

a0d0221203.png

8ea5e96201.png

همانطور که از اعداد جداول فوق مشخص است بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 152 درصد نوسان مربوط به نماد سیلام می باشد. نماد سهگمت 39 درصد نوسان را نسبت به تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار نشان داده است.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش