عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 24 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/24


1bf8008960524-1.jpg

5c8a99b960524-2.jpg

eec574e960524-3.jpg

e1fb4cd960524-4.jpg

f40b2c6960524-5.jpg

8a89424960524-7.jpg

5bed9b8960524-6.jpg