عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 25 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/25


7bd207a960525-1.jpg

f0dae4e960525-2.jpg

736d7d7960525-3.jpg

b47009b960525-4.jpg

2a9b29a960525-5.jpg

5327c81960525-7.jpg

d7d67fc960525-6.jpg