عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال باما (کاما) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/28


با توجه به کاهش ذخایر جهانی روی و فلزات پایه نگاه میان مدت به این سهم ها خالی از لطف نخواهد بود.

814d7c8کاما.jpg

در به روز رسانی اخیر سهم شاهد شکست سقف تاریخی قبل و صف خرید این نماد هستیم. به نظر میرسد محدوده مشخص شده تارگت معقولی برای موج 5 این نماد در به روز رسانی اخیر باشد.

9a18c87کاما 28.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش