عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني و صنعتي گل گهر (كگل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/30


در چارت این سهم پس از اصلاح ABC شاهد ایجاد یک ایمپالس 5 موجی هستیم.

موج 3 هنوز ادامه دارد و به نظر میرسد محدوده  270-300 یک استراحت زمانی و  قیمتی موقت در قالب موج 4 داشته باشیم و در ادامه شاهد رشد سهم در قالب موج 5 از 5 باشیم. 

5316f16کگل.png

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش