عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 5 ماهه پتروشیمی خارک و برآورد مبلغ فروش

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/06/01


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)

 1. وضعیت فروش:
  1. محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 677 هزار تن و فروش 663 هزار تن متانول شده است. کل فروش متانول صادراتی و میانگین نرخ فروش 9.738 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  6.456 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد می باشد. کل مبلغ فروش 11.368 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 36.540 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 266 دلار بوده است.

 

 1. بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش متانول را 640 هزار تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان متانول به نرخ 11.250 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.500 ریال و نرخ جهانی متانول 300 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 7 درصدی 32.611 میلیارد ریال پیش بینی شده است. شرکت در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه هیچ تغییری در فروش و بهای تمام شده و سایر آیتم ها نداشته است.

 

 1. 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 181 هزار تن تولید و 168 هزار تن فروش متانول داشته است. میانگین نرخ فروش متانول 7.392 هزار ریال بوده است. مبلغ فروش کل 2.210 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 7 درصد بوده است.

 

 1. 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 174.726 تن تولید متانول داشته است و 178.608  تن را با میانگین نرخ فروش 10.784 هزار ریال به فروش رسانده است. مبلغ کل فروش 3.554 میلیارد ریال بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  30 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 9 درصد، در اردیبهشت ماه 15 درصد و در خرداد ماه 6 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش متانول در سه ماهه نخست امسال 4درصد کمتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن متانول را به نرخ 291 دلار به فروش رسانده است.
 1. حاشیه سود و سود خالص:
  1. محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 1934 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 48 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 34 درصد می باشد.
 2. بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 2301 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 53 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 38 درصد می باشد.
 3. 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 353 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 49 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 32 درصد می باشد.
 4. 3ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 1396 مبلغ 743 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 57 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 42 درصد می باشد.

 

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 3 درصد تولید متانول را کاهش داده و مقدار فروش افزایش 6 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 60 درصد رشد کرده است که به دلیل افزایش نرخ فروش متانول می باشد. سود هر سهم شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 110 درصد افزایش داشته است. حاشیه سود خالص و ناخالص هم افزایش داشته است.

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در 5 ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

faf9e88sh1.png

5c2329bsh2.png

b674ca3sh3.png

 

تحلیل مبلغ فروش بودجه

مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 561 میلیارد تومان رسیده (معادل 47 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 635 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.  از نظر مقداری در 5 ماهه نخست امسال 45 درصد از بودجه را پوشش داده است.  برای ادامه سال می توان دو سناریو در نظر گرفت: اول: با توجه به اینکه شخارک به طور میانگین در هرماه 9 درصد ار بودجه مقداری و ریالی خود را پوشش داده است اگر با همین روند به کار خود ادامه دهد خواهد توانست در 7 ماهه باقیمانده 63 درصد دیگر از مبلغ فروش خود را پوشش دهد و افزایش 10 درصدی مبلغ فروش را داشته باشیم.با فرض حاشیه سود ناخالص 53 درصدی سود هر سهم 2614 ریال به دست می آید.

دوم: با توجه به ظرفیت اسمی کارخانه و مقدار پوشش 5 ماهه، مقدار باقی مانده سال برآورد گردید. در مورد بوتان پیش بینی شرکت بیش از ظرفیت اسمی می باشد و باقی مانده را برابر با بودجه لحاظ نمودیم. نرخ فروش متانول در مرداد ماه و همچنین میانگین نرخ فروش در 5 ماهه برابر با 279 دلار بوده است. نرخ دلار 38000 ریال برای ادامه سال در نظر گرفته شد. اگر در ادامه متانول را به نرخ 279 دلار و سایر محصولات را به نرخ میانگین 5 ماهه به فروش برساند نهایتا 2.4 درصد به مبلغ فروش بودجه افزوده می شود.هر 10 دلار افزایش نرخ متانول سبب افزایش 1 درصدی و هر 100 دلار افزایش نرخ دلار سبب افزایش 1 درصدی مبلغ فروش میگردد.

با فرض حاشیه سود ناخالص 53 درصدی سود به ازا هر سهم 2376 ریال به دست می آید. سهم هر سهم در بودجه 2301 ریال می باشد.

ef824adsh4.png

 

تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش