عنـوان تحلیل : بررسی وضعیت فروش 5 ماهه نخست امسال در شرکتهای گروه روی(فاسمین، فسرب، فرآور و کاما)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/06/04


کاما

کاما گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 14 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 12 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 59 میلیارد تومان رسیده (معادل 49 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 60 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 134 میلیارد تومان بوده است . نرخ فروش هر تن شمش روی در مرداد ماه در مقایسه با ماه قبل رشد 2 درصدی داشته است.

با توجه به عملکرد مناسب و پوشش 49 درصدی در 5 ماهه امسال دستیابی به سود 1090 ریالی دور از انتظار نیست.

951b3104-1.jpg

b52d8734-2.jpg

065d50e4-3.jpg

فرآور

فرآور گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 14 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 17 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 37 میلیارد تومان رسیده (معادل 46 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 44 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 68 میلیارد تومان بوده است . شرکت در 5 ماهه امسال 40 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه را به فروش رسانده است و 46 درصد از مبلغ فروش بودجه را پوشش داده است.فرآور شمش روی را در مرداد ماه با افزایش نرخ 3 درصدی نسبت به ماه گذشته به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش شمش روی شرکت در 5 ماهه به میزان 13 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه میباشد.

مبلغ فروش 5 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 148 درصدی داشته است که به دلیل افزایش 72 درصدی مقدار فروش و افزایش 44 درصدی نرخ فروش شمش روی می باشد. لازم به ذکر است که میزان تولید 21 درصد رشد داشته است.

08d36814-4.jpg

4034c604-5.jpg

993e81f4-6.jpg

فسرب

شرکت سرب و روی با نماد فسرب گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 7 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 7 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 33 میلیارد تومان رسیده (معادل 32 از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 71 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 59 میلیارد تومان بوده است .مقدار فروش شمش سرب و روی در 5 ماهه به میزان 25 درصد از بودجه مقداری بوده است. و از نظر ریالی 32 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است.

نرخ فروش هر تن شمش سرب و شمش روی در مردادماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب 8 و 6 درصد رشد داشته است. میانگین نرخ فروش شمش سرب از ابتدای سال تا کنون به میزان 30 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه می باشد. همچنین هر تن شمش روی به طور متوسط 16 درصد بیشتر از نرخ بودجه به فروش رسیده است.

bb173c74-7.jpg

f04b90f4-11.png

 

8c387314-8.jpg

 

فاسمین

فاسمین گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 31 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 182 میلیارد تومان رسیده (معادل 52 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 169 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 299 میلیارد تومان بوده است.

نرخ فروش شمش روی در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته 6 درصد رشد داشته است. با فرض دلار 38000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2954 دلار به فروش رسانده است. میانگین مرخ فروش شمش روی از ابتدای سال تا کنون به میزان 10 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد. همچنین میانگین نرخ فروش کنسانتره سرب 15 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه میباشد.

با توجه به عملکرد 5 ماهه امسال و پوشش 52 درصدی مبلغ فروش بودجه، دستیابی به سود 800 ریالی دور از انتظار نیست.

cea64694-13.png

83f58ec4-12.png

dd86d294-10.jpg

257e25a4-15.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش