عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال افرا نت (افرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/02


چارت روزانه:

74d2b0aافرا 2.png

 

کل روند این سهم یک WXY ترکیبی در نظر گرفته شده و محدوده حمایتی و مقاومت های میان مدت و بلند مدت سهم در قالب روند موج شماری نشان داده شده. در تکمیل موج بی از بی بزرگ هستیم. که یک رشد را تجربه می نماید. 350-420 مقاومت نزدیک سهم. 

حمایت 210-235 تومان.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش