عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهار شنبه 3 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/03


f8ca16a0802-2.jpg762c9fd960803-1.jpg

f8ca16a0802-2.jpg

b7c60a3960803-3.jpg

3b80cea960803-5.jpg

ebae67e960803-4.jpg

47463cf960803-7.jpg

گروه سرمایه گذاری و آموزش