عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 6 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/06


24bd7a5970806-1.jpg

fa44881970806-2.jpg

3d8fa57970806-3.jpg

4de8eae970806-4.jpg

bfbc00f970806-5.jpg

f712d22970806-6.png

واحد سرمایه گذاری و آموزش