عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 7 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/07


51075a5960807-1.jpg

68a7293960807-2.jpg

597ed78960807-3.jpg

5c08f81960807-4.jpg

c3107f0960807-5.jpg

2c72ae5960807-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش