عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد هفت ماهه شرکت های فاسمین، فسرب، فرآور، کیمیا و کاما

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/08/07


فرآور

فرآور گزارش عملکرد مهر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 2 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 2 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 45 میلیارد تومان رسیده که معادل 50 درصد از بودجه می باشد.

فرآور در هفت ماهه توانسته 5 هزار تن شمش روی تولید نماید و 4 هزار تن را به فروش برساند و از نظر مقداری 47 درصد از بودجه را پوشش دهد. متوسط نرخ فروش 105569 هزار ریال می باشد که 6 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه می باشد. نرخ فروش هر تن شمش روی در مهرماه 129751 هزار ریال می باشد که در مقایسه با شهریورماه افزایش 9 درصد داشته است. فراور در هفت ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 17 درصد مقدار تولید را افزایش داده است مقدار فروش 3 درصدی داشته است و مبلغ فروش 44 درصد رشد نموده است.

8b83312f1.jpg

 

1496119f2.jpg

 

7ff0b7ef3.jpg

فاسمین

فاسمین گزارش عملکرد مهر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 22 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 243 میلیارد تومان رسیده و توانسته 63 درصد از بودجه را در هفت ماهه پوشش دهد. از نظر مقداری با فروش 91727 تن شمش روی و کنسانتره سرب و روی موفق به پوشش 74 درصدی مقدار بودجه شده است.

فاسمین در هفت ماهه 22 هزار تن شمش روی  تولید نموده و 19764 تن را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش 105360 هزار ریال می باشد. نرخ فروش در مهر ماه 127886 هزار ریال گزارش شده است که در مقایسه با بودجه افزایش 27 درصدی دارد.

 

e0601cefas1.jpg

b898c88fas2.jpg

3f3934afas3.jpg

فسرب

شرکت سرب و روی با نماد فسرب گزارش عملکرد مهر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 4 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 4 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 51 میلیارد تومان رسیده که معادل 48 درصد از مبلغ بودجه می باشد. فسرب در هفت ماهه امسال 1623 تن شمش سرب تولید نموده و 1803 تن شمش سرب را میانگین نرخ 82432 هزار ریال به فروش رسانده است. مقدار فروش شمش سرب پیش بینی شده در بودجه 5000 تن می باشد. در مهرماه نرخ فروش شمش سرب افزایش 6 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است و به 87146 هزار ریال رسیده است

میزان تولید شمش روی در هفت ماهه امسال 3814 تن بوده و توانسته 2969 تن را به نرخ 110615 هزار ریال به فروش برساند. نرخ فروش روی در مهرماه افزایش 8 درصدی در مقایسه با شهریور ماه داشته است و به 129881 هزار ریال رسیده است. نرخ پیش بینی شده در بودجه 93688 هزار ریال می باشد.

a39d623fes1.jpg

139ba4afes2.jpg

کاما

کاما گزارش عملکرد مهر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 18 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 13 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 89 میلیارد تومان رسیده که معادل 67 درصد از بودجه می باشد.کاما با فروش 93365 تن انواع محصولات توانسته 68 درصد از مقدار پیش بینی شده را پوشش دهد.

در هفت ماهه از 4000 تن شمش روی پیش بینی شده توانسته 1777 تن را با میانگین نرخ 99124 هزار ریال به فروش برساند.  نرخ فروش هر تن شمش روی در مهر ماه 116323 هزار ریال می باشد. کاما در هفت ماهه امسال 9376 تن کنسانتره سولفور روی و 4704 تن کنسانتره سولفور سرب ر ا به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن کنسانتره سولفور روی در مهر ماه 39418 هزار ریال می باشد که کاهش 26 درصدی نسبت به شهریورماه داشته است و نرخ فروش هر تن کنسانتره سولفور سرب در مهرماه در مقایسه با ماه گذشته 46 درصد رشد داشته است

dc7e336ka1.jpg

 

05c82b3ka2.jpg

 

c07bc5cka3.jpg

کیمیا

کیمیا گزارش عملکرد شهریور ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 12 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 23 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 34 میلیارد تومان رسیده که معادل 64 درصد از بودجه می باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 61 میلیارد تومان بوده است .

کیمیا از ابتدای سال تا پایان شهریورماه توانسته با فروش 34182 تن انواع کنسانتره را به فروش رسانده است که معادل 39 درصد از مقدار بودجه می باشد. درصد پوشش مقداری کنسانتره روی اکسیده وسرب اکسیده به ترتیب 43 و 55 درصد می باشد. مبلغ فروش کل هم در شش ماهه امسال 338 میلیارد ریال بوده و از نظر ریالی 64 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است. مقدار فروش و مبلغ فروش در شش ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 23 و 47 درصد افزایش داشته اند.

متوسط نرخ فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده 13118 هزار ریال بوده است که نسبت به نرخ بودجه افزایش 66 درصد دارد. کم ترین نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده 9708 هزار ریال است که مربوط به مرداد ماه می باشد. در شهریورماه افزایش نرخ 109 درصدی داشته و نرخ فروش به 20255 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش هر تن کنسانتره سرب اکسیده نیز 39325 هزار ریال می باشد که 19 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه می باشد.

کیمیا در عملکرد شش ماهه 1111 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و 81 درصد از سود کل سال در بودجه را پوشش داده است. حاشیه سود ناخالص از 20 درصد در شش ماه سال گذشته به 35 درصد در شش ماهه امسال افزایش یافته است. با توجه به قیمت های جهانی شمش سرب و روی و نرخ دلار داخلی کیمیا می تواند در صورت فروش مقدار پیش بینی شده 745 میلیارد ریال درآمد فروش داشته باشد. مبلغ فروش بودجه 530 میلیارد ریال می باشد.

0d058d3k1.jpg

8b7980ck2.jpg

340c6c9k3.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش