عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 13 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/13


fac427a960813-6.jpg

13ac698960813-1.jpg

638814a960813-2.jpg

4f5ed84960813-3.jpg

669df2c960813-4.jpg

c7c5c26960813-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش