عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت ایرانول - شرانل

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/14


موج شماری در تایم روزانه:

f176832شرانل.png

 

شرانل در یک سناریوی تحلیلی می تواندیک موج ترکیبی بلند مدت باشد. که ایکس در کف قیمتی 302 تومان حدود دو سال پیش به اتمام رسیده و سپس وارد موج  ایگرگ شده ایم. این موج می تواند به صورت یک ایمپالس شکل گیرد که هنوز قطعی نیست. ولی به نظر میرسد در حال تکمیل موج بزرگ 3 باشیم. همین محوده زرد رنگ یک مقاومت مهم برای سهم است چرا که سقف های تاریخی اصلی در سالهای پیشین در این محدوده و همپوشانی چندین فیبو هست ولی اگر بالای این محدوده تثبیت شود که به نظر شدنی هم هست دو مقاومت 560 و 630 حدودی را پیش رو دارد تا اخر سال جاری .

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش