عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 15 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/15


f236417960815-1.jpg

005f221960815-2.jpg

c04b4e5960815-3.jpg

b6d0249960815-4.jpg

475d54e960815-5.jpg

c73ebdc960815-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش