عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/17


بررسی یک سناریو:

5447fb0زگلدشت.png

 

سهمی که دیتای چندین ساله ندارد تکنیکال آن چندان معتبر نخواهد بود ولی در یک سناریوی احتمالی بررسی کردیم که حمایت و مقاومت های سهم کجاست. سهم پس از تکمیل مثلثی همگرا در قالب Y اصلاح قیمتی داشته و از 470 تا محدوده 410 اصلاح کرده است.

مشاهده میشود نوسانات منظمی را در یک روند صعودی دارد  و کف و سقف های بالاتر ساخته تا زمانی که این سیکل به هم نریزد این نوسانات قابل پیش بینی است لذا با حد حمایت 395- 400 این سهم در تکمیل یک ریز موج صعودی یعنی b از یک حرکت اصلاحیABC  میتواند به محدوده 470- 500 نزدیک گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش