عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهار شنبه 17 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/17


867ebcc960817-1.jpg

b8561ce960817-2.jpg

17ee14b960817-3.jpg

14119d9960817-4.jpg

1acc722960817-5.jpg

50ad161960817-6.jpg

9b1f283960817-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش