عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ریل سیر کوثر (حسیر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/21


چارت روزانه:

9793eeaحسیرررررر.png

 

 

حسیر پس از تکمیل موج A و ثبت پیک قیمتی، در حال تکمیل موج B است.

ریز موج C باید به صورت 5 موجی تکمیل گردد تا رشد سهم آغاز شود که به نظر این پروسه کمی زمان بر باشد. محدوده 250 - 260  حمایتی برای سهم محسوب می گردد. نمای کلی حرکت سهم را به تصویر کشیدیم و انتظار داریم ا اصلاح زمانی و تراکم قیمتی به شروع موج C بزرگ میان مدتی  نزدیک تر گردیم.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش