عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 22 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/22


04f280c960822-1.jpg

d51bbb7960822-2.jpg

22de7c0960822-3.jpg

1cd0766960822-4.jpg

9970702960822-5.jpg

72f4da7960822-6.jpg

0e5d881960822-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش