عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/22


چارت هفتگی:

5e8871cولساپا.png

 

ولساپا پس از رسیدم به حمایت 120 تومان مورد تقاضای خریداران قرار گرفته است. این محدوده حمایت معتبری برای سهم می باشد و در قالب B یک رشد قیمتی تا مقاومت 160و در صورت ادامه تقاضا 185 رشد قیمتی را داشته باشیم.

حمایت دوم این سهم محدوده 105 تومان است که با توجه به اصلاح مناسب قیمتی وزمانی به نظر به این قیمت نمی رسد و موج C همین محدوده 120 به اتمام رسیده است. 

در قالب کلاسیک نیز مشاهده میشود به میانهاین چنگال واکنش های زیادی به عنوان سقف مقاومتی در طول زمان داشته ایم. و محدوده کف کانال نیز حمایت معتبر خواهد بود. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش