عنـوان تحلیل : تحلیل نموداری شاخص گروه سیمان - کلاسیک

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/23


روزانه:

89f4f4dسیمان گروه.png

در شاخص گروه سیمان مشاهده میشود اصلاح این گروه به نظر در حال اتمام است و در فاصله زمانی 30 روزه به نظر تحرکات مثبت این گروه آغاز میشود. 

 

یک حکایت معتبر شاخص سیمان محدوده زردرنگ نمایش داده شده محدوده حدودی 620- 625 در نظر گرفته شود.

در کوتاه مدت احتمالا رشدی تا 665 داشته باشد و اصلاح موقت تا محدوده حمایتی و سپس در صورت افزایش حجم تقاضا رشد میان مدت انتظار میرود چرا که مدت هاست نمادهای این گروه در کف های حمایتی نوسانات کوچک دارند و نیاز به محرک دارند.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش