عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سیمان کردستان (سکرد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/23


چارت روزانه و موج شماری این سهم:

333ad78سکرد.png

 

موج شماری سیمان کردستان از سال 2013 که پیک قیمتی بود را مشاهده می فرمایید. این سهم پس از ثبت قیمت 430 تومان در 4 سال اخیر اصلاحی ترکیبی در قالب WXY را تکمیل می نماید. 

 

Y به نظر میرسد هنوز تکمیل نشده و فعلا موج A آن اتمام پذیرفته است. در برگشت قیمتی اخیر و تقاضای امروز آن می توان برگشت را در قالب موج B دانست این B میتواند در محدوده 130- 140 حدودی پایان پذیرد و وارد اصلاح بعدی شویم. 

در دو سناریوی محتمل:

یا حرکت Y در قالب یک مثلث انقباضی تکمیل میشود 

یا فلت ABC سه موجی . که باید پیشروی کند تا معلوم گردد.

حمایت این سهم :در محدوده 74-80 تومان معتبر می باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش