عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 23 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/23


ec1b18f960823-7.jpg

f259cb6960823-1.jpg

822dd3b960823-2.jpg

052c7ac960823-3.jpg

052c7ac960823-3.jpg

cb61fdb960823-4.jpg

e112872960823-6.jpg

5b5d09f960823-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش