عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی شرکتهای صنعت دارو (اعتلا، تیپیکو، والبر، دسبحا، وپخش، برکت)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1396/08/24


برآورد خالص ارزش دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری دارویی

3cf9307daroo960824.jpg

توضیحات

1. در کلیه محاسبات از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارئه شده شرکتها استفاده شده است.

2.  در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین و همچنین شرکت دارو پخش از eps اعلامی شرکتها برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

3.   در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز از بهای تمام شده برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

4.  ارزش خالص دارایی های برآورد شده برای شرکت گروه دارویی برکت بدون احتساب ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی می باشد در صورتی که برآورد کارشناسی شرکت در اطلاعیه عرضه مبنای محاسبات قرار گیرد ارزش خالص داراییها به   200 تومان افزایش می یابد.

7. تیپیکو در مجمع عمومی عادی خود در 25 شهریور ماه 100 تومان سود تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام مربوط به صورتهای مالی منتهی به اردیبهشت ماه کسر شده است.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش