عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي زنجان (زنجان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/29


چارت روزانه سهم موج شماری شد:

36cb94dزنجان.png

 

سهم با حمایت 950 و حد ضرر معتبر بعدی 850 ریال ارزش بررسی دارد. در تکمیل فلت اخیر سهم در قالب سه موجی ABC اگر همین محدوده موج B به اتمام رشد شاهد رشد سهم در قالب موج C خواهیم بود .

این موج 5 تایی است و می توان در این مسیر مقاومت های 1500 -1750 ریال  را مهم دانست. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش