عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال چادر ملو (کچاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/01


چارت در تایم فریم روزانه موج شماری و یک سناریوی احتمالی مد نظر قرار دارد:

33b0afaکچاد.png

 

در سناریوی احتمالی شمارش کچاد:

 

مشاهده میشود سهم در حال تکمیل یک فلت ABC در قالب موج B است که این B زمان بر است. 

با حدحمایت معتبر محدوده 150 خط ابی رنگ حمایتی کف مثلث می توان سهم را کوتاه مدت و میان مدت سهامداری کرد. دقت شود در صورت شکست این محدوده تا 135 کف قبلی  احتمال اصلاح داریم.

پس از تکمیل موج D وE انتظار اغاز یک رشد میان مدت 5 موجی در قالب C میرود.

محدوده های مقاومتی مشخص است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش