عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/04


1-کلیاتی درباره شرکت:

1-1-تاریخچه:

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سال 1379 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتهای صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. براساس صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1389/10/30، شرکت کشت و دامداری گلشهر (سهامی خاص)، در شرکت گلدشت نمونه اصفهان ادغام گردیده است. شرکت به استناد پروانه تاسیس که از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اخذ گردیده مجوز تاسیس دامداری با ظرفیت 4.000 راس (شامل 2.000 راس گاو شیری داشتی) صادر شده است. شرکت در حال حاضر جزء شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) می باشد.

1-2- فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری،پرورش طیور و زنبورعسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده های حیوانی و پروتئین گیاهی، واردات مواداولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت ورود هر نوع دام، مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید می باشد.

2-سهامداران:

 

b506737زگلدشت1.jpg

3-ظرفیت:

ظرفیت اعلامی در گزارش اولین پیش بینی سال 1396 به صورت ذیل بوده است:

88a2246زگلدشت2.jpg

4- صورت سود و زیان:

654fe64زگلدشت3.jpg

توضیحاتی درخصوص صورت سود و زیان:

1.فروش خالص: شرکت برای سال مالی 96 خود مقدار 37.738.866 کیلو- دام فروش محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل افزایش 10.5 درصدی را نشان می دهد.

در نمودارهای زیر روند مقدار فروش و درصد پوشش مقدار فروش در سنوات گذشته نشان داده شده است.

62f7db0زگلدشت4.jpg

142ac60زگلدشت5.jpg

شرکت در هشت ماهه نخست سال موفق به پوشش  66 درصدی مقدار فروش خود شده است.

d21c088زگلدشت6.jpg

همچنین شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29 مبلغ 519.342 میلیون ریال درآمد پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 13 درصدی را نشان می دهد. بیشترین افزایش مبلغ فروش مربوط به فروش محصول شیر می باشد.

در نمودارهای زیر روند مبلغ فروش و درصد پوشش آن برای سنوات اخیر نشان داده شده است.

5f59889زگلدشت7.jpg

58e7a65زگلدشت8.jpg

همچینن شرکت در 8 ماهه نخست سال جاری موفق به پوشش 66 درصدی از مبلغ فروش خود شده است.

dc3d1adزگلدشت9.jpg

لازم به ذکر است که شرکت برای سال مالی جاری مقدار فروش شیر را نسبت به سال گذشته10.5 درصد افزایشی و  نرخ فروش هر کیلوگرم شیر را نیز با 6 درصد رشد  برآورد نموده است. در هشت ماهه نخست سال جاری نرخ فروش شیر نسبت به سال گذشته افزایش 5 درصدی را نشان می دهد.

در نمودار روند نرخ فروش شیرخام شرکت در سنوات اخیر نشان داده شده است:

2d90febزگلدشت10.jpg

همچنین نرخ فروش شیرخام در 8 ماهه نخست سال به صورت زیر بوده است:

486b956زگلدشت11.jpg

مشتریان اصلی شرکت در نمودار زیر نشان داده شده است.

e62f7deزگلدشت12.jpg

2.بهای تمام شده کالای فروش رفته: شرکت برای سال مالی 1396 مبلغ 395.574 میلیون ریال بهای تمام شده برآورد کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 7درصدی را نشان می دهد.

در نمودار زیر بهای تمام شده کالای فروش رفته به ازای هر واحد فروش در چند سال اخیر نشان داده شده است.

e7ffc2fزگلدشت13.jpg

به استثناء سه ماهه سوم سال 95 از سال 93 تا کنون بهای تمام شده به ازای هر واحد فروش تقریبا ثابت بوده است.

همچنین روند حاشیه سود ناخالص شرکت به صورت ذیل می باشد.

ec4d15eزگلدشت14.jpg

3.سود خالص: شرکت برای سال 1396 مبلغ 71.817 میلیون ریال سود خالص برآورد کرده است که علیرغم افزایش مبلغ و مقدار فروش برآوردی نسبت به سال گذشته، سود خالص شرکت 10 درصد کاهش را نشان می دهد که علت آن کاهش درآمدهای غیر عملیاتی (که در سال 95ناشی از سود حاصل از فروش دارایی های ثابت بوده است)می باشد.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی سال 96:

سناریوهای تحلیلی:

1.فروش:

با توجه به شرایط موجود و پوشش 66 درصدی از مقدار فروش در 8 ماهه نخست سال بنابراین مقدار فروش برابر بودجه سال 96 شرکت در نظر گرفته شده است.

جهت برآورد مبلغ فروش شرکت در سال 96، دو سناریو برای نرخ فروش در نظر گرفته شده است.

سناریو اول: نرخ فروش هر کیلوگرم شیر 13.634 ریال و نرخ فروش دام برابر 29.841.270 ریال در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم: نرخ فروش هر کیلوگرم شیر 14900 ریال و نرخ فروش دام برابر سناریو اول برآورد شده است.

2. بهای تمام شده: با توجه به سناریوهای در نظر گرفته شده جهت برآورد مبلغ فروش، بهای تمام شده به صورت زیر برآورد شده است:

جهت برآورد بهای تمام شده از حاشیه سود ناخالص 24 درصدی استفاده شده است.

3. سایر اقلام همانند بودجه سال 96 در نظر گرفته شده است.

f0d312fزگلدشت15.jpg

با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده سود هر سهم شرکت بین 38 تا 41 تومان برآورد می گردد.

درصورتی که از بهای تمام شده به ازای هر واحد فروش برابر 10.819 ریال استفاده کنیم سود سناریو اول به 367 ریال می رسد.

نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش