عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/04


تحلیل نموداری ذوب به روز رسانی شد:

ea5a888ذوببببببببببب.png

موج دو با تکمیل یک ABC به اتمام رسید و اکنون از کف حمایتی شاهد افزایش تقاضا هستیم:

سهم در 73- 76 تومان حمایت معتبری دارد و در صورت اتمام ریز موج C از 2 از (B) بزرگ در همین محدوده انتظار داریم موج 3 آغاز گردد و رشد میان مدتی را شاهد باشیم.

سقف قبلی ، 103 و 125مقاومت ها مد نظر باشد.

9373676ذوب.png

 

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش