عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد هشت ماهه شرکتهای فعال در صنعت روی(فاسمین، فرآور، کاما، فسرب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/09/05


عملکرد آبان ماه کاما

 • کاما گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 12 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 100 میلیارد تومان رسیده (معادل 76 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 32 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • کاما در هشت ماهه با فروش 110 هزار تن انواع محصولات توانسته 80 درصد از مقدار فروش پیش بینی شده را پوشش دهد. کاما از ابتدای سال تا کنون 1777 تن شمش روی را به فروش رسانده است. مقدار پیش بینی شده در بودجه 4000 تن می باشد.
 • میانگین نرخ فروش کنسانتره سولفور روی و کنسانتره سولفور سرب به ترتیب 4 و 10 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد. میانگین نرخ فروش هر تن شمش روی تا مهر ماه 99124 هزار ریال می باشد که 4 درصد کمتر از بودجه می باشد.
 • در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ فروش کل 48 درصد افزایش یافته است

f2aea84k1.jpg

 

e6a35bfk2.jpg

2fd8aedk3.jpg

عملکرد آبان ماه فاسمین

 • فاسمین گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 36 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 279 میلیارد تومان رسیده (معادل 72 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 106 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • فاسمین در هشت ماهه امسال با فروش 96 هزار تن انواع محصولاتش توانسته 78 درصد از مقدار پیش بینی شده را پوشش دهد. مقدار تولید شمش روی 25 هزار تن و مقدار فروش 22 هزار تن می باشد.
 • نرخ فروش در آبان ماه 126866 هزار ریال بوده است که در مقایسه با مهر ماه کاهش اندک 1 درصدی داشته است. نرخ پیش بینی شده در بودجه 100749 هزار ریال می باشد.
 • در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مقدار تولید کاهش 11 درصدی و مقدار فروش کاهش 33 درصدی داشته است و مبلغ فروش به واسطه افزایش نرخهای فروش 55 درصد افزایش یافته است.

00eef07f1.jpg

 

0ff3596f2.jpg

9b95f05f3.jpg

عملکرد آبان ماه فرآور

 • فرآور گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 3 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 3 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 48 میلیارد تومان رسیده (معادل 53 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 42 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 68 میلیارد تومان بوده است .
 • فرآور در هشت ماهه امسال توانسته 6106 تن شمش روی تولید نماید و 4467 تن را به فروش برساند. نرخ فروش در آبان ماه بدون تغییر نسبت به مهرماه بوده است. از نظر مقداری توانسته 50 درصد از فروش بودجه را پوشش دهد. مقدار فروش پیش بینی شده 9 هزار تن شمش روی می باشد.
 • نرخ فروش در بودجه به ازا هر تن 100054 هزار ریال می باشد در حالیکه نرخ آبان ماه 129752 هزار ریال بوده است که 30 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.
 • در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مقدار تولید 17 درصد رشد داشته اما مقدار فروش بدون تغییر می باشد. مبلغ فروش هم 38 درصد افزایش یافته است.

ab9cb60fr1.jpg

 

0581a13fr2.jpg

14c5113fr3.jpg

عملکرد آبان ماه فسرب

 • شرکت سرب و روی با نماد فسرب گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 8 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 59 میلیارد تومان رسیده که معدل 58 درصد از بودجه می باشد.
 • فسرب از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 1993 تن شمش سرب تولید نموده و 2476 تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید شمش روی 4352 تن و مقدار فروش 2969 تن گزارش شده است.
 • نرخ فروش هر تن شمش سرب در آبان ماه نسبت به ماه قبل افزایش 8 درصدی داشته است. شرکت در ابان ماه شمش روی به فروش نرسانده است. نرخ فروش هر تن شمش روی در مهرماه نسبت به ماه قبل رشد 8 درصد داشته است
 • در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مقدار تولید شمش سرب و روی مجموعا 43 درصد رشد داشته است. مقدار فروش این دو محصول 56 درصد افزایش یافته است. مبلغ کل فروش هم 118 درصد افزایش داشته است.

e5fc456fes1.jpg

fdcb735fes2.jpg

866ecabfes3.jpg

 

عملکرد آبان ماه کیمیا

 • کیمیا گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 6 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 46 میلیارد تومان رسیده (معادل 52 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 42 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. 
 • در آبان ماه 5 هزار تن کنسانتره روی اکسیده را با نرخ 10124 هزار ریال به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل 35 درصد کاهش نرخ داشته است. همچنین در آبان ماه 35 تن کنسانتره سرب اکسیده را با نرخ 34114 هزار ریال به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل افت 7 درصدی دارد.
 • در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مبلغ فروش کل 48 درصد رشد داشته است.

598985ak1.jpg

 

ce91c5ak2.jpg

b221cc0k3.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش