عنـوان تحلیل : عملکرد شرکت های سیمانی سصوفی، ساروم و ستران در 5 ماهه امسال چگونه بود؟

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/06/05


ساروم

ساروم گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 16 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 74 میلیارد تومان رسیده (معادل 49 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 77 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 122 میلیارد تومان بوده است . سیمان پاکتی پوزولانی و سیمان فله تیپ425-1 بیشترین مبلغ فروش را به خود اختصاص داده اند. سیمان پاکتی پوزولانی بدون تغییر نرخ نسبت به ماه گذشته و سیمان فله تیپ425-1 با کاهش 6 درصدی نرخ نسبت به تیرماه به فروش رسیده اند. میانگین نرخ فروش در 5 ماهه امسال سیمان پاکتی پوزولانی و سیمان فله تیپ425-1 به ترتیب 14 و 10 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه بوده است.

لازم به ذکر است که ساروم در سه ماهه 45 درصد از سود خالص پیش بینی شده در بودجه را پوشش داده بود و سود هر سهم سه ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش 119 درصدی داشته است

با توجه به عملکرد مناسب ساروم انتظار تعدیل مثبت در گزارش شش ماهه وجود دارد. با توجه با نرخ فروش محصولات که تفاوت زیادی با نرخ بودجه داشته اند دستیابی به فروش 181 میلیارد تومانی دور از انتظار نیست و میتواند 15 تومان دیگر به سود هر سهم بیفزاید.

a823acd5-1.jpg

7b92a495-2.jpg

08a6d855-3.jpg

ستران

شرکت سیمان تهران با نماد #ستران گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 24 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 105 میلیارد تومان رسیده (معادل 40 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 162 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی گذشته شرکت مبلغ 3054 میلیارد تومان بوده است مقدار و مبلغ فروش مرداد ماه در مقایسه با تیرماه افزایش 10 درصدی داشته است.شرکت در 5 ماهه امسال از نظر مقداری 41 درصد از بودجه و از نظر ریالی 40 درصد از مبلغ فروش پیش بینی شده را پوشش داده است  . لازم به ذکر است که عملکرد سه ماهه شرکت ضعیف بوده است به طوری که تنها 7 درصد از سود خالص پیش بینی شده را پوشش داد و سود هر سهم نسبت به دوره مشابه پارسال کاهش 92 درصدی داشته است. هر چند در سه ماهه عملکرد شرکت ضعیف بوده است اما وضعیت فروش 5 ماهه نشان میدهد که شرکت قادر به پوشش بودجه خود می باشد و احتمال افزایش سود کم می باشد.

69353d35-4.jpg

6bf7f825-5.jpg

 

سصوفی

شرکت سیمان صوفیان با نماد #سصوفی گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 16 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 74 میلیارد تومان رسیده (معادل 44 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 94 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 113 میلیارد تومان بوده است ."" میانگین نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی در 5 ماهه امسال به ترتیب 8 و 6 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه می باشد. مقدار فروش 5 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 7 درصدی داشته اما باتوجه با افزایش نرخهای فروش، مبلغ فروش 5 ماهه امسال افزایش 38 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. سصوفی نیز همانند ساروم عملکرد خوبی داشته است. اگر با همین روند به فروش خود ادامه دهد قادر به افزایش 5 درصدی مبلغ فروش خواهد بود و می تواند 6 تومان دیگر به سود هر سهم بیفزاید.

debc0845-6.jpg

1825b685-8.png

4659b315-7.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش