عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد شش ماهه شرکت پالایش نفت بندرعباس و برآورد سود هر سهم سال 96 (شبندر)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/07


بررسی عملکرد 6 ماهه شرکت پالایش نفت بندرعباس:

1. مقدار فروش

شرکت در شش ماهه نخست سال مالی 96 موفق به فروش 8.885.752 مترمکعب انواع محصولات شده است. این عدد 96 درصد مقدار تولید شرکت در 6 ماهه اول سال می باشد. شرکت تا کنون موفق به پوشش 50 درصدی از بودجه مقداری خود شده است.

همچنین مقدار فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته با اندکی کاهش همراه بوده است (0.16% کاهش نسبت به سال دوره 6 ماهه سال گذشته).

لازم به ذکر است که شرکت در بودجه سال 96 در مجموع مقدار 17.829.722 مترمکعب فروش انواع محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به سال مالی قبل افزایش 3 درصدی را نشان می دهد.

در نمودارهای زیر روند مقدار فروش شرکت و همچنین درصد پوشش مقدار فروش در سنوات اخیر نشان داده شده است.

a298018شبندر1.jpg

dd9810dشبندر2.jpg

2. مبلغ فروش:

شرکت پالایش نفت بندرعباس برای سال 96 مبلغ 193.283.213 میلیون ریال فروش پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 18 درصدی را نشان می دهد، که از این مبلغ، شرکت در 6 ماهه نخست سال 50 درصد آن را محقق کرده است.

در 6 ماهه ابتدایی سال 96 شرکت توانسته است مبلغ 96.361.102 میلیون ریال فروش داشته باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 30 درصدی داشته است. علت این افزایش نه به دلیل افزایش مقدار فروش محصولات بلکه به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل بوده است.

در نمودارهای زیر روند مبلغ فروش و درصد پوشش آن در سنوات اخیر نشان داده شده است.

67d6f14شبندر3.jpg

93a2ffdشبندر4.jpg

3. صورت سود و زیان:

بررسی اقلام مهم صورت سود و زیان:

1-سود ناخالص: شرکت برای سال مالی 96 مبلغ 1.639 میلیارد تومان سود ناخالص پیش بینی کرده است که در 6 ماهه اول سال موفق به پوشش 73 درصدی این مبلغ شده است. اقلام سود ناخالص در بودجه سال 96 و 6 ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش 12 و 395 درصدی را نشان می دهد.

در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص شرکت در سنوات اخیر نشان داده شده است.

bc426d9شبندر5.jpg

2-سود خالص: شبندر در آخرین بودجه خود برای سال مالی 96 مبلغ 11.695.367 میلیون ریال سود خالص پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 14 درصدی را نشان می دهد. همچنین در 6 ماهه نخست سال جاری شرکت موفق به پوشش 74 درصدی از سود خالص خود شده است. مبلغ سودخالص حاصل شده در 6 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 336 درصدی را نشان می دهد.

در زیر نمودارهای از درصد پوشش سود خالص شرکت به صورت فصلی در سال 96 و 95 آمده است.

4c946b3شبندر6.jpg

4f62ae3شبندر7.jpg

همانطور که در نمودارهای فوق نشان داده شده است درصد پوشش سود خالص شرکت در سه ماهه های سال 96 بسیار بهتر از سال 95 بوده است. که این خود نشان دهنده افزایش سوداوری شرکت در سال 96 و نوید بخش تعدیل مثبت بیشتر این سهم در سال جاری خواهد بود.

همچنین در نمودار زیر روند حاشیه سود خالص شرکت در سنوات اخیر نشان داده شده است.

2fd953bشبندر8.jpg

حاشیه سود خالص شرکت در سال 96 بسیار بهتر از سنوات قبل شرکت بوده است.

3- سود هر سهم پس از کسر مالیات: شرکت برای سال 96 به ازای هر سهم 847 ریال سود پیش بینی کرده است که در 6 ماهه نخست سال موفق به پوشش 74 درصدی از سود هر سهم خود شده است.

در زیر روند سودآوری شرکت پالایش نفت بندرعباس با میانگین قیمت نفت اوپک به صورت فصلی امده است.

2c63f21شبندر9.jpg

همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است روند سود هر سهم شبندر با روند قیمت نفت اوپک به صورت فصلی کاملا هم جهت می باشد. لازم به ذکر است که میانگین قیمت نفت اوپک از اول مهر ماه تا 1396/09/03 برابر 57.6 دلار بوده است که با درنظر گرفتن رابطه فوق که بین سودهر سهم و نفت وجود دارد می توان انتظار تعدیل مثبت از سوی شرکت برای سال 96 را در صورت عدم کاهش قیمت نفت برای ادامه سال را داشت.

مفروضات در نظر گرفته شده برای پیش بینی سال 96:

1.مقدار فروش: با توجه با اینکه شرکت در 6 ماهه نخست سال 50 درصد از بودجه را پوشش داده است بنابراین در این تحلیل مقدار فروش برابر بودجه خود شرکت درنظر گرفته شده است.

2. نرخ فروش: نرخ فروش محصولات برابر 6 ماهه نخست سال (بغیر از وکیوم باتوم که برابر 991 تومان در نظر گرفته شده است).

3. بهای تمام شده: برای برآورد بهای تمام شده از 2 سناریو استفاده شده است:

سناریو اول: حاشیه سودناخالص برای ادامه سال برابر حاشیه سودناخالص سه ماهه دوم در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم: حاشیه سود ناخالص برای ادامه سال برابر حاشیه سودناخالص در شش ماهه اول سال در نظر گرفته شده است.

4. سایر اقلام صورت سود و زیان ثابت درنظر گرفته شده است.

9ef6b9dشبندر10.jpg

بنابراین با توجه به مفروضات گفته شده سود هر سهم شرکت بین 130 تا 138 تومان برآورد می گردد.

لازم به ذکر است با در نظر گرفتن قیمت نفت خام برابر 58 دلار برای ادامه سال و برآورد نرخ محصولات شرکت براساس قیمت نفت گفته شده، سود شرکت قابلیت افزایش تا 146 تومان را دارد.

 

نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش