عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فنرسازي‌زر (خزر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/12


به روز رسانی موج شماری خزر:

a851419خزرررررررررررررررررررررررررررررر.png

با افزایش تقاضا از کف حمایتی پس از اصلاح مناسب زمانی و البته قیمتی خزر با افزایش تقاضا مواجه شده و به نظر میرسد وارد موج سی از Y صعودی شده است. این سی 5 موجی بوده و در این مسیر 

 

 باید مقاومت ها را به ترتیب: 135و 170 مهم دانست.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش