عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی های برخی شرکتهای سرمایه گذاری(وبانک، وخارزم، واتی، وصنعت، وتوسم، گوهران، وتوصا، وسبحان)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1396/09/14


برآورد ارزش خالص دارایی های برخی شرکتهای سرمایه گذاری

5da3ab4goonagoon960914.jpg

توضیحات

1. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری از آخرین گزارش فعالیت ماهانه ارائه شده شرکتها مربوط به دی ماه و آخرین صورت های مالی ارائه شده استفاده شده است.

2. در نماد وبانک، برای برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی ارزش خالص دارایی شرکت شفادارو محاسبه شده و برای دیگر شرکتها ارزش آنها با استفاده از eps  اعلامی برآورد شده است

3. در نماد وخارزم، برای برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی ارزش خالص دارایی شرکت توسعه مدیریت خوارزمی و شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان محاسبه شده و برای دیگر شرکتها ارزش آنها برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

4. در نمادهای گوهران، وتوصا،وسبحان و وصندوق ارزش پرتفوی غیر بورسی برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

5. در نماد واتی از   epsاعلامی شرکتها برای برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی استفاده شده است.

6.   لازم به ذکر است که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در 26 مهر ماه اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تقسیم سود 10 تومانی نموده و از آنجایی که این مقدار در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی منتهی به خرداد ماه منظور نشده این مقدار را از حقوق صاحبان سهام در محاسبات کسر میکنیم.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش