عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/14


چارت  رتکو به روز رسانی شد:

457c85aرتکو3.png

 

رتکوی 800 تومانی در قالب یک موج ایمپالس در حال تکمیل بوده و رشد حدودا 75 درصدی را از 750 تومان در کف قیمتی تا 13500 داشت. 

پس از آن با تکمیل 5 موج موج 3 اصلاح موج 4 را آغاز نموده است و به نظر میرسد در یکی از دو محدوده 11100-10300 شاهد برگشت قیمتی سهم باشیم.

انتظار رشد مجدد سهم در قالب موج 5 خواهیم داشت.

 

صرفا به روز رسانی تحلیل بوده و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش