عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لعابيران‌ (شلعاب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/18


به روز رسانی روند حرکتی شلعاب در یک سناریو:

0e87e33شلعابببببببببببببببببببببببببببببببببب.png

 

شلعاب به نظر میرسد در تکمیل یک ABC بزرگ:

هنوز در حال تکمیل دیاگونال 5 موجی cاز B می باشد. از محدوده حمایتی 335 با رعایت حد ضرر می تواند یک رشد موقت را تجربه نماید. 

مقاومت های مهم در تصویر مشخص شده است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش