عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس جهانی - به روز رسانی وتحقق تحلیل پیشین

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/18


چارت هفتگی مس:

bb11161مسسسسسسسسسسسسسسسسس.pngبه روز رسانی این فلز نشان میدهد پس از تکمیل یک موج میان مدت X  از حرکت ترکیبی WXY این فلز، وارد موج A از Y شده ایم و 5 موج آن تکمیل شده است . در اصلاح های اخیر به نظر ریز موج B از Y شکل گیرد و سپس رشد بعدی را داشته باشیم.

تکمیل این امواج با توجه به اینکه این نمودار هفتگیست و هر کندل معادل یک هفته است زمان بر بوده و من نمای بلند مدت  مس  را در این سناریو بررسی نموده ام.

 

حمایت معتبر نزدیک مس: 6450-6260 می باشد. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری وآموزش